Beginning Graphic Design

Beginning Graphic Design – Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Họa Cơ Bản 1. Typography: Tổng quan về phông chữ trong Thiết Kế Đồ Họa 2. Color: Màu sắc cơ bản trong Thiết Kế Đồ Họa 3. Layout and Composition: Bố cục và thành phần trong […]